همه پیامبران فرم

خداوند ♥♥♥ ؛ چهره اش را در عیسی مسیح نشان می دهد. از این طریق او به ما نزدیک و عشق خود را بما هدیه می کند. برکت ، تنها در آغوش عیسی مسیح خداوند است. Jesus spricht: Wer mich sieht, sieht Gott. Gott hat mich gesandt. Johannes 12,45 ♥♥♥ In Jesus zeigt Gott uns sein Gesicht. Da schenkt Gott uns seine Nähe und seine Liebe. Da umarmt und segnet er uns
11.8.14 17:13
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)


Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)

 Smileys einfügen
Gratis bloggen bei
myblog.de